Program

Codziennie zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godzinie 9.00 i prowadzone są wg miesięcznych planów zajęć. Każdy rodzic może zapoznać się z ich treścią. Miesięczne plany zajęć dostępne są do wglądu na tablicy przedszkolnej. Zajęcia dydaktyczne w naszym przedszkolu prowadzone są zgodnie z Podstawą programową dla wieku przedszkolnego oraz opierają się na wielu programach edukacyjnych. Podczas zajęć, nasza kadra stara się zachęcić oraz aktywizować najmłodszych do wspólnego działania. W Chatce Puchatka stawiamy na kreatywność, naukę przez zabawę oraz odkrywanie.

 1. W pracy dydaktycznej wykorzystujemy autorski program - Dziecięca matematyka - prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej. Ma on na celu:
  • intensywne wspomaganie rozwoju inteligencji operacyjnej dzieci,
  • kształtowanie odporności emocjonalnej, potrzebnej dzieciom do pokonywania trudności,
  • rozwijanie umiejętności matematycznych stosowanych w codziennym życiu i wymaganych potem w szkole.
 2. Pedagogika zabawy
 3. Techniki relaksacyjne dla przedszkolaka

Program wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu jest realizowany zgodnie z nową podstawą programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r.).

Celem wychowania przedszkolnego jest:

 1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
 2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

 1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 3. Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
 4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
 5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
 6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
 7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem.
 8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
 9. Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
 10. Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.
 11. Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń.
 12. Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
 13. Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
 14. Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania.
 15. Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Akcje charytatywne

Nieczęsto zdarzają się naprawdę wyjątkowe i niezwykłe okazje, kiedy można komuś pomóc. Małe i zwykłe okazje zdarzają się każdego dnia.
Sally Koch

Chatka Puchatka już od wielu lat jest zaangażowana w szereg działań i programów charytatywnych. Przedstawiamy Państwu wybrane akcje w których bierzemy udział :

 • Straż Dla Zwierząt
 • Góra Grosza
 • Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 • Usłyszeć Świat – Zbiórka nakrętek
 • Zbiórki dla różnych fundacji m.in. "Bezdomniaki"

Wycieczki

Niepubliczne Przedszkole Nr 4 Chatka Puchatka w swoim pakiecie edukacyjnym oferuje przedszkolakom autorski program, w którym stosownie do pory roku, bieżących wydarzeń kulturalnych, Państwa pociechy uczestniczą w zorganizowanych wycieczkach. Koszt wycieczek pokrywa Niepubliczne Przedszkole Chatka Puchatka. Grupa Maleństw rozpoczyna swoją przygodę z podróżami w drugim semestrze roku przedszkolnego. Przedszkole korzysta z usług jednej, zewnętrznej firmy przewozowej, z którą współpracuje od lat, dbając o bezpieczną podróż dzieci.

Jakie znaczenie mają dla dziecka spacery i wycieczki:

Poznawcze - zapoznają dzieci z najbliższą okolicą –osiedlem, dzielnicą, miastem w którym mieszka dziecko. Podczas spacerów , wycieczek można poznać różne obiekty, instytucje- np. Poczta, Policja, Straż. Warto zabrać dziecko do różnych punktów usługowych – np. do fryzjera, szewca, zegarmistrza… Dzięki tym wizytom dziecko pozna różne zawody-sposób wykonania danej pracy, narzędzia oraz przydatność danego zawodu dla ludzi. Celem dalszego zwiedzania mogą być zabytki np. kościół, muzeum, zabytkowe kamienice, zamek.

Patriotyczne - poznając swoje miasto – jego zabytki, historię dziecko czuje się z nim związane. Jest to jego miejsce na ziemi –" Mała ojczyzna." U. Niemcewicz pisał: "Nic bardziej nie przywiązuje do kraju, jak znajomość historii jego." Uważa się, że jeśli ktoś pokocha " małą ojczyznę" jest szansa że, pokocha "dużą ojczyznę" – kraj w którym mieszka. Dlatego warto pokazywać dziecku wszystko to, co cenne w najbliższej okolicy, mieście (kulturę, tradycję, piękno środowiska przyrodniczego, cechy charakterystyczne danego regionu.)

Emocjonalne - Każdy spacer ,wycieczka wyzwala pozytywne emocje – radość, zadowolenie, ciekawość. Dziecko cieszy się z kontaktu z kolegami, mamą, tatą czy starszym rodzeństwem. Wreszcie ktoś ma dla niego czas. Można go spędzić razem spacerując i zwiedzając. Dziecko czuje się kochane, potrzebne. W ten sposób dzieci integrują się w grupie przedszkolnej, wzmacnia się więź emocjonalna z rodziną.

Społeczne – dziecko poznaje właściwe wzorce zachowań. Uczy się jak należy zachować się np. w środkach lokomocji (autobusie, tramwaju..), w muzeum (jesteśmy cicho ,nie dotykamy eksponatów); w parku (nie niszczymy przyrody- nie depczemy trawników, nie zrywamy kwiatów bawimy się zgodnie ,pożyczamy sobie zabawki, ustępujemy miejsca na zjeżdżalni czy huśtawce).

Estetyczne – kształcą wrażliwość młodego człowieka na piękno i sztukę. Będzie to: oglądanie wystaw ,wizyty w muzeum ,słuchanie koncertów muzycznych, oglądanie przedstawień w teatrze.

Zdjecia: Pixabay.com
ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa